Ürün Ara

loader

Teksan ihracata odaklandi, 25 milyon euroya tesis kurdu


Teksan Jeneratörile ilgili DÜnya Gazetesi Haberi.

Sercan AKINCI / DÜNYA GAZETESİ / İSTANBUL – 02.06.2017

Yerli jeneratör üreticisi Tek­san, sadece ihra­cat için üretim yapacağı yeni te­sisini devreye alıyor. Kocaeli Serbest Bölgesi’nde 25 milyon euroluk yatırımla kurulan fabrikada günlük 20 je­neratör üretimi hedefleniyor. Şir­ket yatırımı tamamen öz serma­yeyle yaparken, üretim için ge­rekli malzemeleri de dezavantaj yaratmadığı sürece yerli firmalar­dan tedarik ediyor. Yeni fabrikada bugün için 50 kişiyi istihdam eden Teksan, yılın 3’üncü çeyreği itiba­riyle bu sayıyı 200’e çıkaracak.

Teksan Yönetim Kurulu Üye­si Burak Başeğmezler, Pazarlama İletişimi Müdürü Deniz Sağlam ve Pazarlama Direktörü Bertan Birkan, iftar programında bir ara­ya geldikleri basın mensuplarına şirketin yatırımları ve hedefleriy­le ilgili bilgiler verdiler.

Çağrı merkezlerine gelen şikâyetlerin çoğunluğunun yakıtı bi­ten jeneratörler için yapıldığını dile getiren Teksan Yönetim Ku­rulu Üyesi Başeğmezler, ürettik­leri ürünlerin genel olarak müş­teri isteklerine göre şekillendirildiği ve standart üretimin sınırlı olduğunun bilgisini verdi. Koca­eli Serbest Bölgesi’nde yeni bir fabrika kurduklarını anlatan Başeğmezler, bu fabrikadaki üre­timle tamamen ihracata odakla­nacaklarım kaydetti. Fabrikayla birlikte üretim kapasitelerinin 3 katına çıkacağını bildiren Başeğ­mezler, “Bina yapıldı, test üretim­lerine başladık. Yılın 3’üncü çey­reği itibariyle tam kapasite çalış­mayı planlıyoruz. Bugün orada 50 kişilik istihdamımız var. Gelecek yıl 200 kişiye çıkacak buradaki istihdamımız. Toplam istihdamı­mız da 850 ola­cak. Fabrikanın yatırım bedeli 25 milyon euro. Tamamını öz sermayemizle gerçek­leştirdik. Arsayı 49 yıllığına kira­ladık” dedi. Bugün Kocaali’de ki fabrika­da 5- 6 jeneratör ürettiklerini söyleyen Başeğmezler, tam ka­pasite çalışmaya başladıklarında günde 20 jeneratör üreteceklerini ifade etti.

Yabancı bir firmayla finale kaldı. Başeğmezler, Teksan’ ın şimdi Ku­zey Amerika pazarına uygunluk belgesi almak için gerekli başvu­ruları yaptıklarını belirterek, o belgeyi alarak, imajlarını yüksel­tip Güney Amerika’ya daha faz­la satış yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Ar- Ge merkezi olmak için de yakın bir zamanda başvu­ru yapacaklarına dikkat çeken Ba­şeğmezler, şöyle devam etti: “Tek­san olarak Türkiye’deki şirket­lerin Ar- Ge sıralamasında 97’nci sıradayız. Bu bizim için gurur kaynağı fakat Türkiye için kötü. Çünkü jeneratör herkesin yapa­ bileceği, daha standart bir ürün. Bu nedenle bizden ilerde daha faz­la şirket olmalıydı. Biz üretimde mümkün olduğu kadar, bize de­zavantaj yaratmadığı sürece yerli parçalar kullanıyoruz.”

Başeğmezler, Bursa’daki şehir hastanesi ihalesinde de yabancı bir firmayla birlikte son 2’ye kal­dıklarının bilgisini paylaştı.

Öte yandan değişken devirli bir motor ile güneş veya rüzgar ener­jisine entegre bir şekilde kulla­nılabilen Hibrit Jeneratörün pro­totip çalışmasını tamamlayan Teksan Jeneratör, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konu­sunda TÜBİTAK destekli olan bu yeni ürününün satışına 2017 yı­lında hız verecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sistemi, yurtdışında daha çok telekomüni­kasyon firmaları kullanıyor. Tek­san Jeneratör Ar-Ge yatırımla­rı ile ihracat potansiyeli yüksek olan Hibrit Jeneratörü Türkiye’de ilk üreten şirket. Dünyada da bu teknolojiyi üretebilen sayılı şir­ketlerden biri konumunda bulu­nuyor.


07.06.2017